เงื่อนไขการรับประกัน


 

นโยบายการส่ง/คืนสินค้า การรับประกันสินค้า

– สินค้าที่สามารถเคลม/เปลี่ยนกับทางบริษัทฯได้ จากผู้ซื้อและตัวแทนจำหน่ายมีสาเหตุดังต่อไปนี้

– เกิดจากปัญหาการผลิต แผงวงจร หรือสาเหตุใดๆ ที่เกิดจากโรงงานผลิต

– หากนอกเหนือจากกรณีนี้ ทางบริษัทจะไม่รับเคลม/เปลี่ยนสินค้าทุกกรณี

– สินค้าที่ไม่สามารถเคลม/เปลี่ยนกับบริษัทได้ มีดังต่อไปนี้

– สินค้าแตก หัก เปียก ชำรุด อันเนื่องมาจากการใช้งานของลูกค้า ไม่รับเคลม/เปลี่ยนในทุกกรณี และ ถือให้การพิจารณาการเคลม/เปลี่ยนสินค้าจากทางบริษัทเป็นเอกฉันท์

– สินค้าแตก หัก เปียก ชำรุด อันเนื่องมาจากผู้ให้บริการในการขนส่งสินค้า ไม่รับเคลม/เปลี่ยนในทุกกรณี และ ถือให้การพิจารณาการเคลม/เปลี่ยนสินค้าจากทางบริษัทเป็นเอกฉันท์

หมายเหตุ : กรณีการเคลม/เปลี่ยนสินค้าทุกรุ่น ทุกประเภทที่เกิดจากปัญหาการผลิต สินค้าจะต้องอยู่ในกล่อง (Packaging) ในสภาพ 100% พร้อมกับมีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ HNT อยู่ในกล่องและตัวสินค้าสมบูรณ์ หากไม่มีกล่องหรือสัญลักษณ์ที่ยืนยันและพิสูจน์ได้ว่าเป็นสินค้าของทาง HNT SHOP ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเคลมในทุกกรณี


การรับประกันกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์

1.กล้องวงจรปิด ระยะเวลาประกัน 2 ปี เสียภายใน 1 เดือน เปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที หลัง 1 เดือน ส่งซ่อม

กรณีติดตั้งกล้องวงจรปิดกับทางร้านและอยู่ในสัญญารับประกันผลงานจะดำเนินการนำกล้องมาติดตั้งทดแทนให้ก่อนจนกว่าจะได้กล้องของลูกค้าในกรณีเกิน 2 เดือน

2.เครื่องบันทึก DVR ระยะเวลาประกัน 2 ปี เสียภายใน 1 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที หลัง 1 เดือน ส่งซ่อม กรณีติดตั้งกล้องวงจรปิดกับทางร้านและอยู่ในสัญญารับประกันผลงานจะดำเนินการนำเครื่องบันทึกมาติดตั้งทดแทนให้ก่อนจนกว่าจะได้เครื่องบันทึกของลูกค้าในกรณีเกิน 1 เดือน

3.หม้อแปลงไฟฟ้ารับประกัน 1 ปี เสียภายในเวลา 1 เดือน เปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที หลัง 1 เดือน ส่งซ่อม

กรณีติดตั้งกล้องวงจรปิดกับทางร้านและอยู่ในสัญญารับประกันผลงานจะดำเนินการนำหม้อแปลงไฟฟ้ามาติดตั้งทดแทนให้ก่อนจนกว่าจะได้หม้อแปลงไฟฟ้าของลูกค้าในกรณีเกิน 1 เดือน

4.Adaptor ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดรับประกัน 6 เดือน

กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติภายในระยะเวลาการรับประกัน

(นับจากวันที่ซื้อ กรณีติดตั้งกับทางร้านนับจากวันส่งมอบงาน) และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกันทางร้านยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที ถ้ามากกว่า 1 ปี ทางร้านจะส่งซ่อมกับทางบริษัทผู้ผลิต

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1.สินค้าที่เปลี่ยน ต้องมีสติ๊กเกอร์จากทางร้าน ติดทุกตัว หรือจากทางบริษัทผู้ผลิต

2.ทางร้านไม่รับเปลี่ยน สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระยะการรับประกัน

3.ทางร้านไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ

สินค้าทีมีสภาพผิดปกติ คือ สินค้าที่มีสภาพภายนอกผิดรูปแบบไปจากเดิม อาทิ เช่น

1.มีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรง ได้แก่ แตก,หัก,บิ่น,งอ,ยุบ,เบี้ยว,ร้าว,ทะลุ,มีบางส่วนขาดหายไป

2.มีสภาพซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ มีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง อาทิเช่น มีรอยสนิม ตะไคร่น้ำ,มีร้อยไหม้

3.สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธีหรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า เช่น ดัดแปลง แก้ไข

4.สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก,ไฟเกิน,ฟ้าผ่า, เป็นต้น

5.มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางร้าน

6.การเสียหายเกิดจากสารเคมี ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม

7.การใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้มาตรฐาน

ทางร้านจะถือว่าสินค้าดังกล่าวตั้งแต่ข้อ 1-7 ผิดเงื่อนไขในการรับประกัน ทางร้าน จะไม่เปลี่ยนสินค้าและสิ้นสุดการรับประกันทันที

การรับประกันผลงานจากการติดตั้งกล้องวงจรปิดกับทางร้าน

1.สินค้าทุกชิ้นรับประกัน 2 ปี ทั้งนี้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไข การรับประกันกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ (ยกเว้น Harddisk รับประกัน 2 ปี)

2.ให้คำปรึกษาวิธีการใช้งานตลอดจน Remote แก้ไขปัญหาผ่านทางหน้าจอ Computer

3.บริการตรวจเช็คแก้ไขปัญหา ฟรี 6 เดือนเต็มโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 5 วันทำการ

4.นำอุปกรณ์ทดแทนเพื่อให้ทางลูกค้ายังสามารถใช้งานได้ (อุปกรณ์ทดแทนอาจจะไม่ตรงรุ่น)

**กรณีส่งมอบงานแล้วมีการย้ายจุดหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากที่ตกลงไว้ ทางลูกค้าต้องรับผิดชอบใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทุกกรณี

**กรณีลูกค้า (ที่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน)ประสงค์ที่จะซ่อม ทางร้านขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่าย ทั้งหมด ที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้า โดยจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ทางลูกค้าทราบ ก่อนส่งไปซ่อมยังบริษัทผู้ผลิตและทางร้าน จะคืนสินค้าให้ ต่อเมื่อสินค้าที่ส่งซ่อมนั้น กลับจากบริษัทผู้ผลิตแล้ว

**สายสัญญาณทางร้านจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดหนูกัดหรือสายชำรุดนอกเหนือจาการใช้งานปกติ

**ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่องานบริการถึงสถานที่ ลูกค้าเป็นผู้รับชอบทุกกรณีกรณีในกรณีหมดประกัน 180 วัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1000 บาท

**ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเคลม ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกกรณี

All search results